Slider Revolution shortcode goes here.

O projektu

Pilotski projekt GREEN4GREY je naravnan k trajnostnemu upravljanju urbanih gozdov Celja in Rovinja z revitalizacijo, opremljanjem ter promocijo njihove naravne in kulturne vrednosti.

Urbani ali mestni gozdovi so gozdni ekosistemi, ki jih pogojuje lega v bližini ali znotraj gosto naseljenih urbanih območij. S svojo prisotnostjo ohranjajo in povečujejo biotsko raznovrstnost ekosistemov na lokalni ravni ter bistveno vplivajo na kakovost bivanja in ekološko stabilnost širšega urbanega okolja. Zaradi svoje lege v bližini naselij in zaradi velikega zaledja obiskovalcev imajo pomembno vlogo pri izobraževanju in ozaveščanju o naravnem okolju, obenem pa predstavljajo odličen prostor za oddih in rekreacijo mestnih prebivalcev.

Današnje površine urbanih gozdov v slovenskih in hrvaških mestih so relativno majhne in prostorsko razpršene. Poglavitni dejavniki sedanjosti, ki potencialno ogrožajo urbane gozdove, so neurejeno upravljanje in financiranje ter pospešen ekonomski razvoj skupaj z rastočimi pritiski drugih uporabnikov prostora, kot so poselitev, industrija in infrastruktura. Hkrati s tem pa raste vloga urbanih gozdov pri ohranjanju biotske raznovrstnosti in njihov vpliv na kakovost urbanega bivalnega prostora.

Cilji projekta

  1. Razvoj upravljanja urbanih gozdov, ki so pomembni za mesti Celje (Mestni gozd Celje) in Rovinj (Parkovni gozd Zlatni rt – Punta Corrente) ter njune prebivalce.
  2. Oprema in ureditev gozdnega prostora za rekreacijo, doživljanje narave in izobraževanje o gozdovih na osnovi izkustvenega učenja.
  3. Revitalizacija degradiranih gozdnih območij za ohranjanje ekoloških in socialnih funkcij urbanih gozdov.
  4. Osveščanje o naravnem in kulturnem bogastvu mestnih gozdov z izobraževanjem in promocijo.

Ciljne skupine uporabnikov

Primarna ciljna skupina projekta so prebivalci mest Celje in Rovinj. Na področju razvoja izobraževanja so osnovna ciljna skupina učenci osnovnih in srednjih šol. Z vidika razvoja in vzpostavitve načrtnega upravljanja mestnih gozdov pa sestavljajo ciljno skupino strokovna javnost ter predstavniki lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij.